Söka medel

Företag eller fackförbund kan söka medel från Centralfonden (inte enskilda personer). Fokus ligger på bidrag för arbetsmiljö säkerhet och hälsa för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin. Bidrag för individuella insatser är begränsade till mindre företag. Bidrag till gruppinsatser är möjligt att söka av såväl stora som små företag.

Vad kan man söka bidrag för?

Individuell rehabilitering

Företag med färre än 50 anställda kan söka bidrag för individuell arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare med särskilda behov. Centralfonden bidrar med upp till 30 % av rehabiliteringskostnaden. Motsvarande gäller även för förebyggande friskvårdsinsatserGruppvisa insatser

Centralfonden bidrar med upp till 30 % för gruppvisa insatser inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Mindre grupper med tydliga behov kan få större bidragsandel än stora grupper med otydliga behov. Här ryms bland annat riktade hälsoinsatser, motions- och kostrådgivning, kampanjer mot alkohol och tobak.

Hållbart arbetsliv

Här avses insatser med bred uppslutning som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv inom skogsnäringen. Det handlar om större utvecklingsprojekt kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa med utgångspunkt från verkliga behov. Kontakta Centralfonden för mer information.

Vem kan söka?

Med skogsbruket menas företag som är medlemmar inom Gröna Arbetsgivares skogssektion och har anställda som är medlemmar i GS-facket eller i berörda tjänstemannaorganisationer. (Alternativt skogsmaskinföretag inom skogsbruket som omfattas av kollektivavtal via hängavtal med GS-facket). Med skogsindustrin menas företag som är medlemmar i Skogsindustrierna (massa-papper eller sågverk/hyvlerier) och har anställda som är medlemmar i Pappers resp GS-facket eller i berörda tjänstemannaorganisationer.

Med berörda tjänstemannaorganisationer avses Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Skogsakademikerna och Unionen.

Delar av koncerner som ligger utanför den egentliga skogsindustrin och skogsbruket är inte bidragsberättigade.

Krävs medfinansiering?

I normalfallet krävs minst 70 % medfinansiering från sökande part.

Vart skickas ansökan?

Skicka ansökan, påskriven av de lokala parterna, till marten@centralfonden.se alternativt posta den till:

Centralfonden
Bäckalyckevägen 13 A
553 13 Jönköping


Hur betalas bidraget ut?

Normalt utbetalas 50 % av bidraget vid projektstart och 50 % vid slutredovisning, men detta kan anpassas beroende på mottagare och projektets längd och omfattning. Rekvisitioner eller fakturor avseende bidrag ska inte innehålla någon mervärdesskatt.

Behövs uppföljning?

Samtliga beviljade projekt ska lämna redovisning efter avslut. För projekt som erhållit mer än 50 000 kr i bidrag ska utvärdering normalt skickas in före dess att bidraget betalas ut. På Centralfondens utvärderingsblankett redovisas uppnått resultat i förhållande till satta mål, samt andra värdefulla erfarenheter.