Söka medel

Företag eller fackförbund kan söka medel från Centralfonden (inte enskilda personer). Fokus ligger på bidrag för rehabilitering och friskvård för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

Vad kan man söka bidrag för?

Rehabilitering

Individuell arbetslivsinriktad rehabilitering för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Centralfonden bidrar normalt med 50 % av rehabiliteringskostnaden.Friskvård

• Individuella förebyggande friskvårdsvårdsprogram för anställda med särskilda behov. Centralfonden bidrar normalt med 50 % av friskvårdskostnaden.
• Gruppvisa förebyggande insatser, tex motionskampanjer, kostrådgivning, kampanjer mot tobak och alkohol etc. Centralfonden bidrar med upp till 50 %.

Arbetsrelaterade hälsoprojekt

Här avses proaktiva branschprojekt med arbetslivsinriktad hälsoprofil. Dessa projekt beslutas från fall till fall av AU eller styrelsen och ansökan ska alltid föregås av en dialog med fonden. Här kan även myndighet, universitet, forskningsinstitut etc söka bidrag.
Centralfonden stödjer endast undantagsvis insatser som ligger inom företagets eller samhällets normala ansvarsområden.

Vem kan söka?

Med skogsbruket menas företag som är medlemmar inom SLA-skog och har anställda som är medlemmar i GS-facket eller i berörda tjänstemannaorganisationer. Med skogsindustrin menas företag som är medlemmar i Skogsindustrierna (massa-papper eller sågverk/hyvlerier) och har anställda som är medlemmar i Pappers resp GS-facket eller i berörda tjänstemannaorganisationer.

Med berörda tjänstemannaorganisationer avses Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Skogsakademikerna och Unionen.

Delar av koncerner som ligger utanför den egentliga skogsindustrin och skogsbruket är inte bidragsberättigade.

Krävs medfinansiering?

I normalfallet krävs minst 50 % medfinansiering från sökande part.
Centralfonden tar i bedömningen hänsyn till om det finns en egen social fond inom den koncern som söker medel.

Vart skickas ansökan?

Skicka ansökan, påskriven av de lokala parterna, till marten@centralfonden.se alternativt posta den till:

Centralfonden
Bäckalyckevägen 13 A
553 13 Jönköping


Hur betalas bidraget ut?

Normalt utbetalas 50 % av bidraget vid projektstart och 50 % vid slutredovisning, men detta kan anpassas beroende på mottagare och projektets längd och omfattning. Beviljade bidrag för rehab och friskvård är inte skattepliktiga till mervärdesskatt. Rekvisitioner eller fakturor avseende bidrag ska därför inte innehålla någon mervärdesskatt.

Behövs uppföljning?

Samtliga beviljade projekt ska lämna redovisning efter avslut. Här redovisas uppnått resultat i förhållande till satta mål samt andra värdefulla erfarenheter.