Om Centralfonden

Hållbart arbetsliv

Stiftelsen Centralfondens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Fondens historia går tillbaka till början av 50-talet då stiftelsen bildades gemensamt av fack och arbetsgivare med stöd av regeringen. I ändamålsparagrafen framgår att syftet är ”sociala ändamål till fromma för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin”. I nedre delen av den gröna rutan här till höger finns länkar till skrifter som beskriver fondens historia.

Verksamheten

Avkastningen från Centralfondens kapital ska användas för insatser kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Det är fack och arbetsgivare som har möjlighet att söka medel från fonden. Fonden beslutar om bidrag enligt fastställda riktlinjer.

Organisation

Stiftelsen leds av en partsgemensam styrelse. Där finns lika många ledamöter från den fackliga sidan som från arbetsgivarsidan. Därtill utser regeringen ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser ett arbetsutskott som ansvarar för operativa frågor. Den dagliga verksamheten leds av Vd.