Projekt Hållbart Arbetsliv

Hållbart arbetsliv

Centralfondens styrelse har beviljat medel för ett projekt med syfte att identifiera framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Fokus ska ligga på organisation snarare än individ. I uppdraget ingår också att visa på praktiska verktyg och metoder som leder utvecklingen i positiv riktning.

I nuläget är två branschföretag engagerade i projektet, men ytterligare företag kan komma att ansluta. Nästa steg är att man lokalt utvecklar en företagsanpassad projektplan, som utgår från de egna behoven. Ambitionen är att projektet ska ha en tydlig forskningsinriktning, främst med stöd av Högskolan i Halmstad.

”Hållbart Arbetsliv” kommer att pågå under flera år och erfarenheter från värdföretag och forskning kommer att presenteras löpande. Avsikten är att hela skogsnäringen ska kunna dra nytta av det arbete som bedrivs.